سازمان جهاد دانشگاهی

با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه ممتد جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند 2، ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی» و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها» مطابق این اساسنامه، «سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی» تأسیس گردید. شماره تماس... 66971184

راه های ارتباطی
  • 66971184
  • www.isba.ir

بیان دیدگاه

ارسال دیدگاه
نتایج و آمار

hidden

©1398 - طراحی توسط کتاب پلاس