در سال ۱۳۲۰ دایرة انتشارات دانشگاه تهران تشکیل شد و مسئولیت یکسان‌سازی کلیه امور چاپ را به‌عنوان یکی از دوایر دبیرخانه دانشگاه به‌عهده گرفت از اواخر سال ۱۳۲۴ اداره‌ای به نام"" اداره انتشارات و روابط دانشگاهی بین‌المللی"" به‌عنوان یکی از ادارات تابعه دبیرخانه دانشگاه تهران تأسیس شد که جایگزین دایر ...مطالعه بیشتردر سال ۱۳۲۰ دایرة انتشارات دانشگاه تهران تشکیل شد و مسئولیت یکسان‌سازی کلیه امور چاپ را به‌عنوان یکی از دوایر دبیرخانه دانشگاه به‌عهده گرفت از اواخر سال ۱۳۲۴ اداره‌ای به نام"" اداره انتشارات و روابط دانشگاهی بین‌المللی"" به‌عنوان یکی از ادارات تابعه دبیرخانه دانشگاه تهران تأسیس شد که جایگزین دایرة انتشارات شد. اداره انتشارات و روابط فرهنگی که اصل و اساس مؤسسه انتشارات و چاپ فعلی است، به‌منظور چاپ کتاب‌ها و رساله‌های استادان دانشگاه و ترجمه کتاب‌های علمی و ادبی مورد نیاز دانشگاهیان، اعم از استاد و دانشجو تأسیس گردید. وظایف عمده‌ای که در بدو تأسیس اداره انتشارا ...مطالعه بیشتر