در سال ۱۳۲۰ دایرة انتشارات دانشگاه تهران تشکیل شد و مسئولیت یکسان‌سازی کلیه امور چاپ را به‌عنوان یکی از دوایر دبیرخانه دانشگاه به‌عهده گرفت از اواخر سال ۱۳۲۴ اداره‌ای به نام"" اداره انتشارات و روابط دانشگاهی بین‌المللی"" به‌عنوان یکی از ادارات تابعه دبیرخانه دانشگاه تهران تأسیس شد که جایگزین دایرة انتشارات شد. اداره انتشارات و روابط فرهنگی که اصل و اساس مؤسسه انتشارات و چاپ فعلی است، به‌منظور چاپ کتاب‌ها و رساله‌های استادان دانشگاه و ترجمه کتاب‌های علمی و ادبی مورد نیاز دانشگاهیان، اعم از استاد و دانشجو تأسیس گردید. وظایف عمده‌ای که در بدو تأسیس اداره انتشارات برای آن تعیین شد، عبارت بود از: ١- انتشار آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های شورای دانشگاه و قوانین دانشگاه‌؛ ۲- نشر سالنامه دانشگاه و کمک به نشر سالنامه دانشکده ها؛ ٣- نظارت در انتشار نشریه‌های متضمن تحقیقات علمی و ادبی و آزمایشگاهی استادان دانشگاه و سایر عملیات بنگاه‌های تابع آن؛ ۴- کمک به تهیه و انتشار دروس استادان و رفع نیازمندی‌های علمی دانشجویان با چاپ فهرست مفصل مراجع و مأخذ تحقیق و مطالعه‌؛ ۵- تهیه نشریه حاوی سؤالات امتحانات دانشکده به‌منظور راهنمایی دانشجویان و استادان؛ ۶- مطالعه و تلخیص مقالات یا اخباری که در جراید و مجلات داخلی و خارجی درباره دانشگاه تهران درج می‌شد و همچنین تهیه اخبار و مقالاتی که انتشار آنها برای معرفی دانشگاه تهران لازم باشد‌ ادارة انتشارات و روابط دانشگاهی بین‌المللی و"" انجمن تالیف و ترجمه "" با همکاری یکدیگر در سال ۱۳۲۵ کتاب وراثت در موضوع آسیب‌شناسی، تألیف دکتر عزت الله خبیری را به‌عنوان اولین کتاب انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رساندند.

مطالعه کامل