hidden

لوگو جشنواره

دوست شما لادیبایبا از شما دعوت کرده است در بخوان بخند بنویس شرکت کنید و ضمن حضور در یک پویش فرهنگی، شانس خود را برای دریافت جوایز این جشنواره امتحان کنید.

جایزه جشنواره