خدمات کتاب پلاس به اساتید و مدرسین دانشگاهی چیست؟

در این سامانه، استاد بعد از ثبت نام و ثبت کلاس درس خود، یک سامانه آموزش مجازی را در اختیار خواهد داشت و دانشجویان او می‎توانند از محتوای کمک آموزشی (محتوایی که ناشر ویا استاد در سیستم بارگذاری می کند) برخوردار باشند.

در سامانه کتاب پلاس، اساتید، در قبال مشارکت در غنی‎سازی این محیط علمی، امتیازاتی را دریافت می کنند که به ازای آن از خدمات رایگان ناشر و نیز کتاب پلاس بهره مند می شوند.

اساتید می‎توانند با تشویق دانشجویان به استفاده از کتاب به عنوان منبع درسی و شرکت دانشجویان در آزمون ها و اخذ نمرات بالا و تولید محتوای کمک آموزشی امتیازات خود را افزایش دهند.

 

ثبت نام اساتید

 

 

 

ورود به سامانه