اساتید و مدرسین دانشگاهی

در این سامانه، استاد بعد از ثبت نام و ثبت کلاس درس خود، یک سامانه آموزش مجازی را در اختیار خواهد داشت و دانشجویان او می‎توانند از محتوای کمک آموزشی (محتوایی که ناشر ویا استاد در سیستم بارگذاری می کند) برخوردار باشند.

در سامانه کتاب پلاس، اساتید، بازای مشارکت در غنی‎سازی این محیط علمی، امتیازاتی را دریافت می‎نمایند که می‎توانند بازای این امتیازات از خدمات رایگان ناشر و نیز کتاب پلاس بهره مند شوند.

اساتید می‎توانند با تشویق دانشجویان به استفاده از کتاب به عنوان منبع درسی و شرکت دانشجویان در آزمون و اخذ نمرات بالا و تولید محتوای کمک آموزشی امتیازات خود را افزایش دهند.

ثبت نام

ورود