سفیران کتاب پلاس

سفیران کتاب

به منظور تشویق علاقمندان به کتاب و افرادی که قصد دارند دیگران را به خواندن کتاب تشویق نمایند و آنها را در مسیر مطالعه کتاب همراهی کنند،سامانه کتاب پلاس بستر لازم برای ایجاد یک فضای آموزشی برای تولید محتوای مکمل کتاب برای این سفیران درنظر می گیرد و به هر فرد که برچسب کتاب پلاس را به عنوان یک سفیر درج نماید یک امتیاز داده می شود که به ازای این امتیازات ناشران خدمات ویژه ای را به سفیران ارائه نمایند.