سفیران کتاب پلاس

سفیران کتاب

برای تشویق علاقمندان به کتاب و افرادی که قصد دارند دیگران را به خواندن کتاب تشویق نمایند و آنها را در مسیر مطالعه کتاب همراهی کنند، سامانه کتاب پلاس بستر لازم برای ایجاد یک فضای آموزشی به منظور تولید محتوای مکمل کتاب مورد نیاز سفیران درنظر می گیرد و به هر فرد که برچسب کتاب پلاس را به عنوان یک سفیر درج نماید، یک امتیاز داده می شود که به ازای این امتیازات ناشران خدمات ویژه ای را به سفیران ارائه می کنند.