نذر فرهنگی کتاب

اهدای مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید کتاب

01

انتخاب گروه مخاطب

دوست دارید مبلغ اهدایی شما به کدامیک از گروه خریداران اختصاص یابد؟
کلیه خریداران = هر قشری از جامعه

کلیه ی خریداران

کادر درمان

کارکنان

کودکان کار

مناطق محروم