تاریخ جهان، عنوانی کلی است برای همه وقایعی که از گذشته تا کنون به وقوع پیوسته است. تاریخ جهان را می توان به چندین دوره تاریخی با عناوین: تاریخ باستان، عصر پساکلاسیک و تاریخ نوین که خود شامل: عصر جدید نخستین، عصر نوین میانی و دوره معاصر می شود، تقسیم بندی نمود. هر کدام از این ادوار سرگذشت حکومت ها و ...مطالعه بیشترتاریخ جهان، عنوانی کلی است برای همه وقایعی که از گذشته تا کنون به وقوع پیوسته است. تاریخ جهان را می توان به چندین دوره تاریخی با عناوین: تاریخ باستان، عصر پساکلاسیک و تاریخ نوین که خود شامل: عصر جدید نخستین، عصر نوین میانی و دوره معاصر می شود، تقسیم بندی نمود. هر کدام از این ادوار سرگذشت حکومت ها و تمدن ها، فرمانروایان و مردمان فراوانی را دربرمی گیرند که هریک به تنهایی می تواند زمینه پژوهش و مطالعه را فراهم آورد. در این بخش، آثار متعددی در زمینه تاریخ جهان از سرگذشت پادشاهان و امپراطوری ها، تاریخ و وقایع کشورهای مختلف، جنگ ها، افسانه ها و اسطوره ها و... دسته بندی ...مطالعه بیشتر