علوم اجتماعی، شاخه ای از مطالعات انسانی است که انسان را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهد و روابط فردی و اجتماعی افراد را بررسی می کند. علوم اجتماعی زیرشاخه های متعددی دارد از جمله: انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، موسیقی‌شناسی، جغرافیای انسانی، حقوق، زبان‌شناسی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، سلامت عمومی و جامعه‌شناسی. در این دسته بندی انواع زیرشاخه های اجتماعی قرار گرفته است و جنبه هایی از وقایع اجتماعی از قبیل فرهنگ، اعتیاد، روابط زوجین، رفتارهای انسانی، سبک های فکری مختلف، بررسی حکومت ها، نظریه های جامعه شناسی و .... مورد ملاحظه قرار گرفته است.

مطالعه کامل