علوم اجتماعی، شاخه ای از مطالعات انسانی است که انسان را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهد و روابط فردی و اجتماعی افراد را بررسی می کند. علوم اجتماعی زیرشاخه های متعددی دارد از جمله: انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، موسیقی‌شناسی، جغرافیای انسانی، حقوق ...مطالعه بیشترعلوم اجتماعی، شاخه ای از مطالعات انسانی است که انسان را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهد و روابط فردی و اجتماعی افراد را بررسی می کند. علوم اجتماعی زیرشاخه های متعددی دارد از جمله: انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، موسیقی‌شناسی، جغرافیای انسانی، حقوق، زبان‌شناسی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، سلامت عمومی و جامعه‌شناسی. در این دسته بندی انواع زیرشاخه های اجتماعی قرار گرفته است و جنبه هایی از وقایع اجتماعی از قبیل فرهنگ، اعتیاد، روابط زوجین، رفتارهای انسانی، سبک های فکری مختلف، بررسی حکومت ها، نظریه های جامعه شناسی و .... ...مطالعه بیشتر