زبان شناسی علمی است که به مطالعه زبان های مختلف می پردازد. زبان‌شناسی، حوزه های مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله: صرف، نحو، آواشناسی، واج‌شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، تحلیل گفتمان، زبان‌شناسی تاریخی تطبیقی، رده‌شناسی، زبان و نیز حوزه‌های بین‌رشته‌ای مانند جامعه‌شناسی زبان، روانشناسی زبان، ...مطالعه بیشترزبان شناسی علمی است که به مطالعه زبان های مختلف می پردازد. زبان‌شناسی، حوزه های مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله: صرف، نحو، آواشناسی، واج‌شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، تحلیل گفتمان، زبان‌شناسی تاریخی تطبیقی، رده‌شناسی، زبان و نیز حوزه‌های بین‌رشته‌ای مانند جامعه‌شناسی زبان، روانشناسی زبان، عصب‌شناسی زبان، زبان‌شناسی قضایی، زبان‌شناسی بالینی، زبانشناسی تحلیلی، زبان‌شناسی آموزشی و زبان و منطق. زبان با علوم دیگر هم در ارتباط است و به همین دلیل در زبان شناسی، علوم دیگری نیز وارد می شوند، از جمله: کاربردشناختی، روان‌شناختی، مردم‌شناختی، علوم اجتماعی، هنر، ادب ...مطالعه بیشتر