انقلاب، یک جنبش اجتماعی است که به اصلاح و دگرگونی جامعه می انجامد. انقلاب در زمینه های مختلفی به وقوع می پیوندد: حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، علمی، ارتباطات، اطلاعات، فناوری و... در این بین انقلاب های بزرگی بوده اند که تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی جامعه ایجاد کرده اند از جم ...مطالعه بیشترانقلاب، یک جنبش اجتماعی است که به اصلاح و دگرگونی جامعه می انجامد. انقلاب در زمینه های مختلفی به وقوع می پیوندد: حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، علمی، ارتباطات، اطلاعات، فناوری و... در این بین انقلاب های بزرگی بوده اند که تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی جامعه ایجاد کرده اند از جمله: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه. از آنجا که برخی از این انقلاب ها نه تنها بر جامعه خود بلکه بر جهانیان تاثیرگذار بوده اند، بارها و بارها مورد تحلیل و بررسی نویسندگان و تاریخ دانان و فلاسفه از زوایای مختلف قرار گرفته است. از آن جمله است ان ...مطالعه بیشتر