انقلاب، یک جنبش اجتماعی است که به اصلاح و دگرگونی جامعه می انجامد. انقلاب در زمینه های مختلفی به وقوع می پیوندد: حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، علمی، ارتباطات، اطلاعات، فناوری و... در این بین انقلاب های بزرگی بوده اند که تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی جامعه ایجاد کرده اند از جمله: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه. از آنجا که برخی از این انقلاب ها نه تنها بر جامعه خود بلکه بر جهانیان تاثیرگذار بوده اند، بارها و بارها مورد تحلیل و بررسی نویسندگان و تاریخ دانان و فلاسفه از زوایای مختلف قرار گرفته است. از آن جمله است انقلاب اسلامی ایران که در این دسته بندی بدان پرداخته شده است. همچنین در این دسته بندی داستان بزرگان و تاثیرگذاران انقلاب، ادبیات انقلاب، معرفی شهدای انقلاب و... قابل دسترسی می باشد.

مطالعه کامل