دین مجموعه ای از عقاید و باورهای یک انسان را شکل می دهد و در قالب مذهب رفتارهای فردی و اجتماعی یک انسان را تشکیل می دهد. در بخش دین، می توان با ادیان و آیین های مختلف الهی و غیرالهی اعم از دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم، بودیسم و سایر ادیان آشنا شد. همچنین در حیطه دین اسلام، کتاب های ترجمه و تفسیر قرآن، ادعیه و موضوع فرقه های اسلامی، فرهنگ و اندیشه اسلامی، آشنایی با رسولان و امامان(ع) و... قابل دسترسی و مشاهده است.

مطالعه کامل