کتب مرجع، شامل دانشنامه ها و دایره المعارف ها است. این کتب مجموعه ای مختصر و مفید است که دانشی را به صورت فشرده به مخاطب ارائه می دهد. براساس شواهد، اولین کسی که سعی در جمع آوری یک کتاب مرجع نموده است، ارسطو می باشد و پس از آن تلاش های زیادی در جهت گردآوری مراجع و دانشنامه ها صورت پذیرفته است. در این بخش مراجع، دایره المعارف ها و دانشنامه های مختلفی دسته بندی شده است.