روانشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روان و رفتار آدمی و ادراکات، احساسات، تفکر، هیجان، حافظه و انگیزه او می پردازد. در حیطه علم روانشناسی، شاخص هایی جهت سلامت روان فهرست شده اند که هرکدام به صورتی علمی مجزا قابل تامل و مطالعه است. از جمله این شاخص ها: دوری از اضطراب، درمان افسردگی، رهایی از ترس ...مطالعه بیشترروانشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روان و رفتار آدمی و ادراکات، احساسات، تفکر، هیجان، حافظه و انگیزه او می پردازد. در حیطه علم روانشناسی، شاخص هایی جهت سلامت روان فهرست شده اند که هرکدام به صورتی علمی مجزا قابل تامل و مطالعه است. از جمله این شاخص ها: دوری از اضطراب، درمان افسردگی، رهایی از ترس های کاذب، درمان اختلالات رفتاری و روانی و.... روانشناسی زیرشاخه های گسترده ای دارد که هرکدام به عنوان یک رشته تحصیلی و یک علم مجزا معرفی می شوند؛ از جمله: روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی مشاوره، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی تجربی، روان ...مطالعه بیشتر