روانشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روان و رفتار آدمی و ادراکات، احساسات، تفکر، هیجان، حافظه و انگیزه او می پردازد. در حیطه علم روانشناسی، شاخص هایی جهت سلامت روان فهرست شده اند که هرکدام به صورتی علمی مجزا قابل تامل و مطالعه است. از جمله این شاخص ها: دوری از اضطراب، درمان افسردگی، رهایی از ترس های کاذب، درمان اختلالات رفتاری و روانی و.... روانشناسی زیرشاخه های گسترده ای دارد که هرکدام به عنوان یک رشته تحصیلی و یک علم مجزا معرفی می شوند؛ از جمله: روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی مشاوره، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی تجربی، روان‌شناسی تطبیقی، روان‌شناسی شخصیت، روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی تفاوت‌های فردی، روان‌شناسی مرضی، روان‌شناسی فرهنگی، روان‌شناسی سیاسی، روان‌شناسی محیطی، روان‌شناسی ورزش، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، روان‌شناسی نظامی، روان‌شناسی یادگیری، روان‌شناسی جنسی، روان‌شناسی رشد، روان‌شناسی زبان، روان‌شناسی خواب، روان‌شناسی فیزیولوژیک، روان‌شناسی کار، روان‌شناسی هنر، روان‌شناسی خانواده، روان‌شناسی تکاملی، روان‌شناسی موفقیت، روان‌شناسی تحلیلی، روان‌شناسی فردی و..... در بخش روانشناسی، انواع و اقسام کتب روانشناسی از جمله آشنایی با علم روانشناسی و زیرشاخه های آن، تحلیل رفتارهای انسانی، درمان اختلالات روانی، راهکارهای موفقیت، راه های شاد زیستن، تعبیرخواب و... قابل دسترسی می باشد.

مطالعه کامل