علوم اجتماعی، شاخه ای از مطالعات انسانی است که انسان را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهد و روابط فردی و اجتماعی افراد را بررسی می کند. علوم اجتماعی زیرشاخه های متعددی دارد از جمله: انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، موسیقی‌شناسی، جغرافیای انسانی، حقوق ...مطالعه بیشترعلوم اجتماعی، شاخه ای از مطالعات انسانی است که انسان را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهد و روابط فردی و اجتماعی افراد را بررسی می کند. علوم اجتماعی زیرشاخه های متعددی دارد از جمله: انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، مطالعات ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، موسیقی‌شناسی، جغرافیای انسانی، حقوق، زبان‌شناسی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، سلامت عمومی و جامعه‌شناسی. حال وقتی که علوم اجتماعی با شاخه علوم سیاسی آمیخته شود، اثری اجتماعی سیاسی را پدید می آورد. در این دسته بندی آثار اجتماعی سیاسی اعم از بررسی انقلاب های مختلف و تاثیرات آن در جامعه، تاثیر انتخابات در جامعه، ...مطالعه بیشتر