علوم سیاسی که گاهی اوقات سیاست‌شناسی نامیده می‌شود، یک علم اجتماعی است که با سیستم‌های حکمرانی، و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های سیاسی، افکار سیاسی، قانون اساسی مرتبط با رفتار سیاسی سروکار دارد. ارسطو این علم را به عنوان مطالعهٔ حکومت تعریف می‌کند.