هر کتابی که به زبانی غیر از زبان مادری نگاشته می شود را کتاب خارجی می گویند. این کتب توسط مترجمان ترجمه و در اختیار عموم قرار می گیرد. و شامل تمامی موضوعات مانند آموزشی، رمان، علمی، تخیلی و.... می باشد.