فلسفه علمی است که در پی حقیقت و ماهیت هستی است و به ذهن، وجود، ارزش ها و دانش بها می دهد. فلسفه از چند طریق به هدف خود می رسد: پرسش، بحث انتقادی، استدلال عقلی و ارائه منظم. زیرشاخه های فلسفه شامل متافیزیک، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن است. فل ...مطالعه بیشترفلسفه علمی است که در پی حقیقت و ماهیت هستی است و به ذهن، وجود، ارزش ها و دانش بها می دهد. فلسفه از چند طریق به هدف خود می رسد: پرسش، بحث انتقادی، استدلال عقلی و ارائه منظم. زیرشاخه های فلسفه شامل متافیزیک، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن است. فلسفه در جهان به ۶ قسمت تقسیم می‌شود: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، منطق، فلسفه سیاست (سیاسی)، زیبایی‌شناسی و فلسفه اخلاق؛ اما در ایران شاخه‌های اصلی فلسفه، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی هستند و بقیه موارد مضاف، اطلاق می‌شوند. در این دسته بندی کتبی با مفاهیم مختلفی از فلسفه و ارتبا ...مطالعه بیشتر