داستان، یکی از انواع ادبی است که ممکن است واقعی و یا نشأت گرفته از ذهن و تخیل نویسنده باشد. داستان ها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها رمان و داستان کوتاه است. داستان ها علاوه بر سرگرمی خواننده، به او این امکان را می دهند که با شخصیت های داستان همزادپنداری کرده و با قرارگیری در فضای داستان، نکات م ...مطالعه بیشترداستان، یکی از انواع ادبی است که ممکن است واقعی و یا نشأت گرفته از ذهن و تخیل نویسنده باشد. داستان ها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها رمان و داستان کوتاه است. داستان ها علاوه بر سرگرمی خواننده، به او این امکان را می دهند که با شخصیت های داستان همزادپنداری کرده و با قرارگیری در فضای داستان، نکات مثبت و منفی آن را دریافت و به عنوان الگو و راهنمایی در زندگی خود به کار ببندد. داستان ها براساس موضوع نیز دسته بندی می شوند از جمله: داستان های عاشقانه، داستان های تخیلی، داستان های دفاع مقدس و... در این بخش، داستان های پرخواننده و پرفروشی از نویسندگان خارجی که ترجمه شده ...مطالعه بیشتر