مدیریت فرایند انجام یک کار به صورت موثر و کارآمد است به گونه ای که هدفی خاص را دنبال کرده و نظام ارزشی را پدید بیاورد. فرایند مدیریت توسط فردی کارآمد به نام مدیر انجام می شود که وظایفی همچون برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را بر عهده دارد. مدیریت فرایندی پیچیده است که نیاز به دانش افز ...مطالعه بیشترمدیریت فرایند انجام یک کار به صورت موثر و کارآمد است به گونه ای که هدفی خاص را دنبال کرده و نظام ارزشی را پدید بیاورد. فرایند مدیریت توسط فردی کارآمد به نام مدیر انجام می شود که وظایفی همچون برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را بر عهده دارد. مدیریت فرایندی پیچیده است که نیاز به دانش افزایی دارد و براساس اصول مشخصی انجام می پذیرید. مدیریت در سه سطح مدیریت عملیاتی، مدیریت میانی و مدیریت عالی صورت می گیرد. اندیشه های مدیریتی تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده اند و در مکاتب مختلفی قرار گرفته اند که شامل: اندیشه‌های نخستین مدیریتی، مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاس ...مطالعه بیشتر