مدیریت فرایند انجام یک کار به صورت موثر و کارآمد است به گونه ای که هدفی خاص را دنبال کرده و نظام ارزشی را پدید بیاورد. فرایند مدیریت توسط فردی کارآمد به نام مدیر انجام می شود که وظایفی همچون برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را بر عهده دارد. مدیریت فرایندی پیچیده است که نیاز به دانش افزایی دارد و براساس اصول مشخصی انجام می پذیرید. مدیریت در سه سطح مدیریت عملیاتی، مدیریت میانی و مدیریت عالی صورت می گیرد. اندیشه های مدیریتی تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده اند و در مکاتب مختلفی قرار گرفته اند که شامل: اندیشه‌های نخستین مدیریتی، مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب سیستم‌های اجتماعی، مکتب اقتضایی و مکتب نوگرایی. مدیریت دارای زیرشاخه های متعددی است از جمله: مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت شهری، مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ریسک، مدیریت بحران، مدیریت آموزشی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مدیریت کشاورزی، مدیریت برنامه، مدیریت هتلداری و جهانگردی، مدیریت گمرکی، مدیریت کیفیت، مدیریت تکنولوژی، پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)، مدیریت ورزشی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت پرستاری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت محیط زیست. در این بخش، کتاب های متنوعی در مورد مدیریت و زیرشاخه های آن دسته بندی شده است.

مطالعه کامل