زندگی نامه نوعی از ادبیات است که در آن فرد به بیان خاطرات و رویدادهای زندگی شخصی خود می پردازد. زندگی نامه ها متونی واقعی و حقیقی هستند نه تخیلی. سفرنامه ها نیز که جزیی از زندگی نامه افراد محسوب می شود به شکل جداگانه ماهیت دارند و بسیاری از وقایع تاریخی را در گرفته اند و بازگوکننده حوادث و اتفاقات د ...مطالعه بیشترزندگی نامه نوعی از ادبیات است که در آن فرد به بیان خاطرات و رویدادهای زندگی شخصی خود می پردازد. زندگی نامه ها متونی واقعی و حقیقی هستند نه تخیلی. سفرنامه ها نیز که جزیی از زندگی نامه افراد محسوب می شود به شکل جداگانه ماهیت دارند و بسیاری از وقایع تاریخی را در گرفته اند و بازگوکننده حوادث و اتفاقات دوره ای از زمان و یا مکان و مبدا و مقصد مشخصی هستند. در زندگی نامه ها بنا بر نگارنده متن، علومی چون روانشناسی و علوم اجتماعی نیز وارد شده است. در کل کتاب هایی با محتوای زندگی نامه ها، خاطرات و سفرنامه ها علاوه بر آشنایی مخاطبان با زندگی شخصی به خصوص، سراسر عبرت و پند برا ...مطالعه بیشتر