در لغت به هر نوع اثر مکتوب، ادبیات گفته می شود ولی در اصطلاح، ادبیات نوشته ای است ادبی و داستان گونه که از نظر نگارشی به دو گونه کلی نظم و نثر تقسیم می شود. ادبیات از جنبه محتوایی انواع مختلفی دارد، از جمله: ادبیات حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات نمایشی، ادبیات تعلیم و تربیت، ادبیات روایی و داستانی، ادب ...مطالعه بیشتردر لغت به هر نوع اثر مکتوب، ادبیات گفته می شود ولی در اصطلاح، ادبیات نوشته ای است ادبی و داستان گونه که از نظر نگارشی به دو گونه کلی نظم و نثر تقسیم می شود. ادبیات از جنبه محتوایی انواع مختلفی دارد، از جمله: ادبیات حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات نمایشی، ادبیات تعلیم و تربیت، ادبیات روایی و داستانی، ادبیات اسطوره‌ای، ادبیات نمادین، ادبیات طنز، ادبیات فولکلور و عامیانه، ادبیات مفاخره، ادبیات مناظره و... در هر دوره تاریخی یکی از گونه‌های ادبیات برجسته می‌شود مثلا در ابتدا آثار ادبی بیشتر جنبه مذهبی و دینی داشتند ولی به مرور زمان شاخ و برگ پیدا کرده و در حوزه های مختلف م ...مطالعه بیشتر