حقوق مجموعه ای از قواعد و قوانین اجتماعی و فردی است که در هر کشوری تدوین می شود تا سبب ایجاد نظم و قانون در جامعه گردد. حقوق هر کشور به روش های مختلفی ایجاد می گردد، از جمله: تدوین قانون اساسی، صدور آیین نامه ها و بخشنامه ها، تصمیمات قضایی، قراردادها و... علم حقوق به دو دسته اصلی حقوق خصوصی و عمومی تقسیم می شود.حقوق خصوصی شامل: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق مالکیت فکری، حقوق بیمار، حقوق معادن، حقوق فلزات و... و حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند که زیرشاخه های آن حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، حقوق تجارت بین‌الملل و... می باشد. در این بخش کتب مختلفی در زمینه حقوق فردی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه از جمله حقوق بین الملل، حقوق زنان، حقوق معلولان، حق ثبت اختراع، قواعد و قوانین حقوقی، نظریه های حقوقی و ... دسته بندی شده است.

مطالعه کامل