خانواده اصلی ترین و مهمترین نهاد در یک جامعه است که با گرد آمدن حداقل دو نفر تشکیل می شود. در ابتدا هر فردی با تولد و قرارگیری در کنار پدر و مادر خود، اولین خانواده خود را تشکیل می دهد. این خانواده ممکن است با حضور پدربزرگ و مادربزرگ و یا خواهر و برادر حیطه گسترده تری را به خود اختصاص دهد. یک کودک در خانواده خود پرورش می یابد تا در سن بزرگسالی، خود آمادگی تشکیل خانواده ای جدید را پیدا کند و در این زمان است که با ازدواج و حضور فردی دیگر، تشکیل یک خانواده جدید را می دهد و پس از آن با فرزندآوری، تعداد افراد خانواده خود را گسترش می دهد. انسان در هر زمان و در هر موقعیتی که جزیی از یک خانواده محسوب شود، نقشی را ایفا می کند که باید وظایف و مسئولیت های آن نقش را بشناسد تا بتواند به بهترین نحو ممکن عضو مثمر ثمری برای خانواده خود محسوب شود. در این بخش وظایف و مسئولیت های هر نقش و تاثیرات هریک بر خانواده مانند نقش همسری، نقش والدین، نقش فرزندی، تاثیر علل مختلف بر خانواده و... دسته بندی شده است.

مطالعه کامل