علم اقتصاد، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و همچنین چگونگی تعامل عوامل اقتصادی و فرایند آن می‌پردازد. کتب اقتصادی در یک نگاه کلی به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود. علم اقتصاد، زیرشاخه های متعدد دیگری نیز دارد از جمله: اقتصاد رسانه، اقتصاد رفتاری، اق ...مطالعه بیشترعلم اقتصاد، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و همچنین چگونگی تعامل عوامل اقتصادی و فرایند آن می‌پردازد. کتب اقتصادی در یک نگاه کلی به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود. علم اقتصاد، زیرشاخه های متعدد دیگری نیز دارد از جمله: اقتصاد رسانه، اقتصاد رفتاری، اقتصاد سیاسی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد رفاه، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد عمومی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی، فلسفه اقتصادی، اقتصاد توسعه، اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد منابع پایان پذیر، اق ...مطالعه بیشتر