تاریخ کهن بخشی از تاریخ است که به مطالعه و پژوهش درباره فرهنگ و آثار گذشتگان می پردازد. آثار و بقایای به جا مانده از گذشته علاوه بر آثار مکتوب موجود تاثیر بسزایی در تاریخ کهن دارند و بر همین اساس است که مطالعات و پژوهش ها در این حوزه صورت می گیرد. تاریخ کهن بر اساس آثار به جا مانده از گذشته و نحوه شکل گیری آنها به زیرشاخه هایی از جمله دست ساخته، بوم ساخته، زمین ساخته، باور ساخته و... تقسیم بندی می شود. تاریخ کهن بازگوکننده سرگذشت انسان های فراوانی است که هرکدام عبرتی برای خوانندگان است. بر همین مبنا در این بخش، کتاب هایی با موضوعیت آشنایی با آثار باستانی، تاریخ و فرهنگ گذشتگان، زبان باستانیان و تحولات آن، علوم گذشته و... دسته بندی شده است.

مطالعه کامل