کتاب دانشگاهی در دسته بندی های مختلف کتاب فنی مهندسی: شامل مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی هسته ای، مهندسی هوافضا، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی شیمی، مهندسی نفت و گاز، مهندسی دریا، مهندسی معدن، کتاب هنر: شامل برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیر ...مطالعه بیشترکتاب دانشگاهی در دسته بندی های مختلف کتاب فنی مهندسی: شامل مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی هسته ای، مهندسی هوافضا، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی شیمی، مهندسی نفت و گاز، مهندسی دریا، مهندسی معدن، کتاب هنر: شامل برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، هنرهای نمایشی، هنرهای تصویری و طراحی، هنرهای موسیقی، مجلات، کتاب علوم انسانی: شامل حقوق، حسابداری و حسابرسی، تربیت بدنی، ادبیات، الهیات و معارف اسلامی، زبان خارجه، روانشناسی و ... ، کتاب کشاورزی، کتاب علوم اقتصادی، کتاب علوم پزشکی، کتاب علوم پایه: شامل زمین شنا ...مطالعه بیشتر