انتخاب های شما

 • کتاب های موجود
کتاب های موجود
 • بازاری سازی آموزش عالی

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  مترجم: هادی زمانی

  قیمت: 23,000 تومان

 • الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

  انتشارات: افکار

  قیمت: 20,000 تومان

 • هویت های متغیر در آموزش عالی

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  مترجم: سجاد یاهک

  قیمت: 20,000 تومان

 • پیمایش علم و جامعه

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  قیمت: 35,000 تومان

 • ژنتیک و اصلاح نژاد نوین

  انتشارات: آموخته

  مترجم: حامد امیرپور

  قیمت: 10,000 تومان

 • وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  مترجم: آریا متین

  قیمت: 24,000 تومان

 • نظریه های تاثیر گذار در علم نجوم(3)

  انتشارات: سبزان

  مترجم: امیرحسین فرجادنسب

  قیمت: 38,000 تومان

 • پیمایش کلاس درس دانشگاهی

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  قیمت: 34,000 تومان

 • سیاست گذاری علم و فناوری

  انتشارات: سبزان

  مترجم: ندارد

  قیمت: 37,000 تومان

 • الگوی چهاروجهی برای ارزیابی توسعه

  انتشارات: پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

  قیمت: 72,000 تومان