سابینا

نویسنده:

آنائیس نین

مترجم: فرید قدمی
انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 72
نوبت چاپ: 1
قیمت: 8,000 تومان