دریچه‌ی جنوبی: تاریخچه‌ی داستان خوزستان

کتاب دریچه‌ی جنوبی: تاریخچه‌ی داستان خوزستان

(در بستر شکل‌گیری و گسترش داستان‌نویسی ایران)

انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

داستان ایرانی

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر