شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت

کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تکنولوژی اطلاعات؛شبکه‌های اطلاع‌رسانی؛جنبش‌های اجتماعی ؛تکنولوژی و تمدن؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر