موسیقی در فلسفه و عرفان

(یک مقدمه‌ی کوتاه): با نگاهی به باورپذیری آراء برای جوانان امروز

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

موسیقی - تاریخ و نقد؛موسیقی ایرانی - تاریخ و نقد؛