نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

کتاب نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ایران - اوضاع اقتصادی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ایران - سیاست اقتصادی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر