باد هر جا بخواهد می‌وزد: اندیشه‌ها و فیلم‌های روبر برسون

کتاب باد هر جا بخواهد می‌وزد: اندیشه‌ها و فیلم‌های روبر برسون

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

برسون، روبر - نقد و تفسیر؛سینما - فرانسه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر