والتر بنیامین، یا، به سوی نقدی انقلابی

کتاب والتر بنیامین، یا، به سوی نقدی انقلابی

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

بنیامین، والتر، 1940 - 1892 - نقد و تفسیر؛فیلسوفان یهودی - آلمان - سرگذشتنامه؛منتقدان آلمانی - سرگذشتنامه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر