تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی: متن اساس‌الاقتباس

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نصیرالدین‌طوسی، محمدبن‌محمد، 672 - 597 ق. اساس ‌الاقتباس - نقد و تفسیر؛منطق - متون قدیمی تا قرن 14؛