چهار پراگماتیست: درآمدی انتقادی بر فلسفه پیرس، جیمز، مید و دیوئی

کتاب چهار پراگماتیست: درآمدی انتقادی بر فلسفه پیرس، جیمز، مید و دیوئی

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

پراگماتیسم، تاریخ؛پیرس، چارلز سانتیاگو ساندرز، 1914 - 1839؛جیمز، ویلیام، 1931 - 1842؛میر، جرج‌هربرت ، 1931 - 1842؛دیوئی، جان، 1952 - 1859؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر