نظریه در حاشیه

کتاب نظریه در حاشیه

Theory in the Margin
انتشارات: بان
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 16,000 تومان

اندیشه ی اسپیواک مرز میان مارکسیسم، فمینیسم و واسازی را درمی نوردد و با ترکیب و به نوعی در تقابل قراردادن آن ها، سبک منحصر به فرد خود را در نقد ادبی ایجاد می کند. برای اسپیواک نقد و تفسیر ادبی از آن رو مهم است که پتانسیلی برای تصور بدیلی درمقابل عقلانی سازی اقتصادی جهان ارائه می دهد. متون انتخاب شده ...مطالعه بیشتراندیشه ی اسپیواک مرز میان مارکسیسم، فمینیسم و واسازی را درمی نوردد و با ترکیب و به نوعی در تقابل قراردادن آن ها، سبک منحصر به فرد خود را در نقد ادبی ایجاد می کند. برای اسپیواک نقد و تفسیر ادبی از آن رو مهم است که پتانسیلی برای تصور بدیلی درمقابل عقلانی سازی اقتصادی جهان ارائه می دهد. متون انتخاب شده برای این کتاب نیز در پی دست یافتن به چنین بدیلی هستند. ویژگی بارز هر دو متن، درگیری با متون ادبی مربوط به دوران اوج گیری استعمار بریتانیای کبیر و بازنویسی آن ها از سوی نویسندگان پسااستعماری در قرن بیستم است. دو مقاله ی انتخاب شده، هر دو هم به صورت مستقل و هم با ویرایشی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

گایاتری چاکراورتی اسپیواک، (۲۴ فوریه ۱۹۴۲) نظریه پرداز ادبی و فیلسوف هندی است. وی استاد صاحب کرسی در دانشگاه کلمبیا است و عضو بنیانگذار انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه این دانشگاه است. او بیشتر به خاطر مقاله «آیا زیردستان می توانند سخن بگویند؟» که از متون پایه ای پسااستعماری به شمار می آید و ترجمه و م ...مطالعه بیشترگایاتری چاکراورتی اسپیواک، (۲۴ فوریه ۱۹۴۲) نظریه پرداز ادبی و فیلسوف هندی است. وی استاد صاحب کرسی در دانشگاه کلمبیا است و عضو بنیانگذار انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه این دانشگاه است. او بیشتر به خاطر مقاله «آیا زیردستان می توانند سخن بگویند؟» که از متون پایه ای پسااستعماری به شمار می آید و ترجمه و مقدمه اش بر کتاب «دربارهٔ دستور زبان شناسی» ژاک دریدا، شناخته شده است.برای بسیاری سبک نوشتاری و حتی استفاده از منابع تفکر غربی، در سنت پسااستعماری، همچنان همراهی با منطق استعمارگری و سرمایه داری جلوه می کند. اما برای اسپیواک مسئله بسیار بنیادی تر از این هاست چرا که او با ...مطالعه بیشتر