نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

Community development
انتشارات: نی
شابک: 9789641855668
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 40,000 تومان

ما در زمانه ای پیچیده به سر می بریم که نیازمند تفکری پیچیده از پایین به بالاست تا بتوان به سیاست هایی پرداخت که از بالا به پایین دیکته می شوند. حقوقی که خانواده های کارگر به سختی فراچنگ آورده بودند از کف می روند، به همان شتابی که محیط زیست رو به نابودی می رود. به نظر می رسد مذهب بازار بر برنامه ریزی منطقه ای، خواسته های اجتماعی و دولت های منتخب برتری می یابد. اکنون که چند کسب وکار جهانی نرم نرمک قدرت را به حلقوم خود فرومی کشند، جماعت ها و شهروندان و خانواده ها چگونه می توانند آموزش و سازمان یابند تا از حقوق سیاسی خود، معیشت خود، خانه و محله و فرزندان خود، سلامت و محیط زیست خود محافظت کنند؟ توسعه ی جماعت محور تاکنون هرگز فرصتی چنین استثنایی در اختیار نداشته تا تعریفی تازه از دستور کار رادیکال خود به دست دهد و با گام برداشتن در مسیر تحول اجتماعی با بی عدالتی پیکار کند. در این باره، مارگارت لدویت با تمرکزی مثال زدنی در بستری که از بررسی جهانی سازی و تغییرات سیاسی انگلستان و تأملی هم زمان در میراث دو نقطه ی عطف فلسفی سده ی گذشته، پائولو فریره و آنتونیو گرامشی، فراهم آورده است به بازاندیشی توسعه ی جماعت محور می پردازد تا پداگوژی نقادانه ی زمانه ی ما از کار در آید. در انبوه آثار دانشگاهی، کمتر نمونه ای می توان یافت که چنین بی وقفه میان بحث های نظری و عملی رفت وآمد کند. فصل بندی سنجیده ی نویسنده که بررسی موشکافانه ای از پیشینه ی کنشگری اجتماعی عرضه می کند، دمساز با تجربه های شخصی او در این زمینه است. بدین سال، دانش و روش و تجربه در صفحات کتاب پیوند می خورند تا رویکردی وحدت یافته برای رویارویی با مسائل زمانه ی پردردسر ما فراهم سازند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مارگارت لدویت استاد برجسته توسعه جامعه و عدالت اجتماعی در دانشگاه کامبریا و هماهنگ کننده شبکه تحقیقات اقدام مشترک است.