نواندیشان ایرانی

کتاب نواندیشان ایرانی

(نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر)

Iranian thinkers
نویسنده:

علی محمودی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در تاریخ معاصر ایران چهره های بزرگ، نام آور و تأثیرگذاری سر برآورده اند که هرچند در محیط ها و زمان های متفاوتی زیستند و صاحب دانش ها، اندیشه ها و عملکردهای گوناگونی بودند، اما هر یک به گونه ای، در وضعیت و شکل گیری ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ مردم و کشور ما تأثیر گذاردند. آنان، خوب یا بد ...مطالعه بیشتردر تاریخ معاصر ایران چهره های بزرگ، نام آور و تأثیرگذاری سر برآورده اند که هرچند در محیط ها و زمان های متفاوتی زیستند و صاحب دانش ها، اندیشه ها و عملکردهای گوناگونی بودند، اما هر یک به گونه ای، در وضعیت و شکل گیری ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ مردم و کشور ما تأثیر گذاردند. آنان، خوب یا بد، درست یا نادرست، جامعه ایران را زیر نفوذ دیدگاه ها، آراء و عملکردهای خود گرفتند و چه بسا افرادی از نسل هایی که از پی آنان آمدند، عقاید، راه و روش و کارکردهای آنان را تداوم بخشیدند. پژوهش در زندگی، زمانه، اندیشه و کنشگری شماری از چهره های بزرگ ایران معاصر، موضوع اصلی و ...مطالعه بیشتر