نظریه و زبرنظریه در روابط بین الملل

(مفاهیم و تفسیرهای متعارض)

نویسنده:

فرد چرنوف

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب حاضر با رساندن مسائل سیاست خارجی به مباحثات معاصر درباره سرشت و بنیادهای نظریه روابط بین الملل، محققان و دانشجویان را به ابزارهای ضروری برای تحلیل استدلال های رقیب مجهز می سازد. در فصل ۱ به بحث درباره گزینه های مختلفی می پردازیم که برای سیاست گذاری در قبال عراق، کره شمالی و چین وجود داشته است. در فصل ۲ درباره نظریه های متعارض معاصری که مؤید موضع گیری های مختلف در زمینه سیاست گذاری هستند بحث خواهیم کرد. در فصل ۳ پس از بررسی این که چگونه در علوم طبیعی بهترین نظریه انتخاب می شود برای پاسخ گفتن به این پرسش که چگونه بهترین نظریه روابط بین الملل را تعیین می کنیم دست به مقایسه ای با علوم طبیعی می زنیم. اما این کار مستلزم مشخص ساختن معیارهای مناسب برای انتخاب یک نظریه علوم طبیعی است. در فصل ۴ برخی از پرسش های معاصر درباره همانندانگاری علوم اجتماعی با علوم طبیعی مطرح می شود. و کتاب در فصل ۵ با ترسیم راه حل ممکنی برای برخی از مشکلات روش شناختی و زَبَرنظری که در فصل های پیشین مطرح شده است به پایان می رسد....