نظریه و روش در تحلیل گفتمان

انتشارات: نی
دسته بندی: فلسفه
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ده سالی است که «گفتمان» واژه ای مد روز شده است. آن را بی هدف و غالباً بی آنکه تعریف کنند در متن ها و بحث های علمی به کار می گیرند. اکنون گفتمان به واژه ای مبهم و گاه بی معنا بدل شده است که حتی زمانی که آن را با دقت به کار می برند در هر بستری معنایی متفاوت دارد. اما در بسیاری از موارد منظور از «گفتمان» این است که زبان در چارچوب قالب هایی ساختاربندی شده و مردم به هنگام مشارکت در حوزه های مختلف حیات اجتماعی در گفتار خود از این قالب ها تبعیت می کنند.و در این جست وجو به سرعت درخواهیم یافت که تحلیل گفتمان نه یک رویکرد واحد بلکه مجموعه ای از رویکردهای میان رشته ای است که می توان از آن ها در انواع گوناگون مطالعه ها و برای کندوکاو در قلمروهای مختلف اجتماعی استفاده کرد. در ضمن، هیچ اجماع روشنی دربارهٔ چیستی گفتمان ها و نحوهٔ عملکرد و نحوهٔ تحلیل آن ها وجود ندارد.