نظریه امر الهی آدامز

کتاب نظریه امر الهی آدامز

Adams
نویسنده:

منا موسوی

انتشارات: علمی و فرهنگی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 6,000 تومان

- "رابرت مری هیو آدامز" یکی از مدافعان ابتنای اخلاق بر دین است که برای رفع برخی از اشکالات نظریه های سابق امر الهی در جدیدترین تقریرش از این نظریه با تفکیک مباحث معنا شناختی از مباحث متافیزیکی و محدود کردن نظریه اش به قلمروی لزوم اخلاقی، حقیقت درستی و نادرستی اخلاقی، نه معنای آن ها را وابسته به موافقت و مخالفت با اوامر الهی می داند. تبیین او از حقیقت (خوبی) نیز تبیینی دینی بدون استفاده از نظریه امر الهی است و در این زمینه از نظریه شباهت به خدا دفاع می کند و...