نقد نوین در حوزه ی شعر

کتاب نقد نوین در حوزه ی شعر

New critique in the field of poetry
نویسنده:

پروین سلاجقه

انتشارات: مروارید - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 18,000 تومان

هر یک از مقاله های کتاب حاضر تحلیل و خوانش نقادانه ای است از یک یا چند متن شاعرانه، با تکیه بر اصول نقد ادبی مدرن. نگارنده در تدوین این مقاله ها کوشیده است که ضمن استفاده از رویکردهای متنوع نقد ادبی مدرن، از جمله نقد ساختارگرایانه، فرمالیستی، روانکاوانه، اسطوره شناختی، اجتماعی، زیبایی شناختی و ... خواننده را در فرآیند بازخوانی متن شرکت دهد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

پروین سلاجقه متولد سال 1340، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی- دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی می باشد. زمینه های پژوهشی وی نظریه و نقد ادبی، نویسندگی داستان و شعر، زبان و ادبیات فارسی می باشد.