معمای فراوانی

(رونق های نفتی و دولت های نفتی)

نویسنده:

تری لین کارل

انتشارات: نی
شابک: 9789641850717
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چه چیزی نفنت را جام زهرآلود می سازد؟ چرا مردمان زیادی درعین حال که بر روی میلیاردها بشکهٔ نفت نشسته اند، به ویژه طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟ این ها پرسش هایی است که میلیون ها نفر از سکنان کشورهای صادرکننده نفت ده ها سال است از خود می پرسند. کتاب معمای فراوانی نشان می دهد چگونه با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکنندهٔ نفت، حوزهٔ اختیارات و تعهدات دولت گسترش می یابد امّا درعین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود. وابستگی به نفت آن ها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند. نویسنده مهم ترین ویژگی دولت های نفتی را در قوانینی جستجو می کند که حقوق منابع را به دولت اعطا می کند: رانت عظیمی که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش خصوصی است. مطالعهٔ این کتاب که متکی به اسناد دقیق و نوآوریهای تئوریک است برای علاقه مندان به مباحث اقتصاد سیاسی توصیه می شود.