کارنامه ی تلخکان

نویسنده:

شیوا مسعودی

انتشارات: نی
دسته بندی: نمایش
شابک: 9789641854623
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «کارنامهی تلخکان» نوشتهی «شیوا مسعودی» استاد دانشگاه و هنرمند تئاتر، به بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی، میانگاهی و کهن میپردازد. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است. «نیاکان دلقک»، «دلقک ایرانی»، «گونههای برخاسته از دلقک در ادبیات نمایشی ایران» و «و افقهای پیشرو» عنوان فصلهای کتاب است. در توضیح پشت جلد کتاب میخوانید: «دلقک ایرانی تنها در جایگاه افرادی چون کریم شیرهای - دلقک راهیافته به دربار ناصری - و در ادامهی آن دلقکهای نمایش سنتی - مبارک دلقک خیمهشببازی و سیاه دلقک سیاهبازی - در متن قرار دارد، اما سرگذشت قبل و بعد از آن مبهم است... نویسنده در این کتاب به شناخت نیاکان دلقک و بازیابی حضور او در ادبیات نمایشی ایران، با ردیابی شکلهای متفاوت گذشته و امروزش، اهتمام دارد و تلاش میکند تا خطوط محوشدهی مسیر تاریخی او را روشن سازد و مانایی این شخصیت را در قلمرو فرهنگی و نمایشی ایران اثبات کند.» کتاب حاضر را نشر «نی» منتشر کرده است.