فراسوی رشد اقتصادی

فراسوی رشد اقتصادی

(پیش درآمدی بر توسعه پایدار)

Beyond Economic Growth
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

توسعه مقوله ای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را دربرمی گیرد. میزان توسعه یافتگی جوامع به شیوۀ تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش های علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوۀ تولید، و روابط ملی و بین المللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاه های مختلف و با توجه به گرایش ها و بینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملت ها تبیین های گوناگونی دارد ولی آن چه در همۀ تعاریف توسعه بر آن تأکید شده است، تغییر ساختارها، مناسبات و سازه های بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه، فرایند تغییر پیچیده و درهم تنیده، پویا، متعامل و چند وجهی زندگی انسان است. بر این اساس، توسعه شامل بهبود شرایط اقتصادی زندگی به عنوان یکی از مقاصد ضروری توسعۀ انسانی است. به علاوه، نوسازی اجتماعی را دربرمی گیرد، به پرورش اعتمادبه نفس و احترام به خود و فراهم ساختن محیطی مناسب برای شکوفایی و گسترش قابلیت های ذهنی و عملکردی انسان توجه دارد، روند و امکان بهبود سازه های اجتماعی و بهره گیری از مواهب طبیعی و استفادۀ بهینه از منابع را مورد توجه قرار می دهد، در جست وجوی سیاست هایی است که رشد اقتصادی را در راستای توسعۀ انسانی قرار دهد و به گسترش عدالت، کاهش فقر و نابرابری های پیدا و پنهان جامعه کمک کند، بر آزادی های سیاسی، مردم سالاری، حقوق انسان ها و احساس تعلق و مشارکت آن ها در جامعه تأکید می کند و با توجه به ضرورت گسترش سرمایه گذاری های انسانی و فنی، شرایط انتقال، و جذب فناوری و خلاقیت در آن را تسهیل می کند و می کوشد فرایند تولید، توزیع و مصرف را بر بنیان های علمی و فنی مدرن استوار سازد. ژوزف استیگلیتز ضمن تأکید بر مفهوم توسعه به عنوان حرکت انتقالی جوامع، آن را گذار از مناسبات ناکارامد اجتماعی، روش های سنتی تفکر و تولید، و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش های پرهزینۀ تولید، توزیع و مصرف به روش های مدرن می داند. برای مثال، ساختار جوامع سنتی، جهان را به همان شکل که هست می پذیرد ولی جوامع مدرن در جست وجوی چشم اندازهای نوین برای تشخیص و سازماندهی اثربخش تغییرات هستند. این نوع نگاه باعث می شود که ما به عنوان فرد یا جامعه بتوانیم در جهت برخورداری از آموزش همگانی، کاهش مرگ ومیر کودکان، افزایش امید به زندگی و افزایش تولید و بهره وری اقدامات مؤثری انجام دهیم. پس از انتشار اولین گزارش جهانی توسعۀ انسانی، رویکردی مدرن و چارچوبی جدید و متفاوت برای تجزیه و تحلیل مفهوم و شاخص های توسعه با تأکید بر پیامدهای مشارکت، برابری فرصت ها، پایداری توسعه، سرمایۀ اجتماعی، حقوق انسان ها، بهره وری و گسترش قابلیت های انسانی فراروی ما قرار گرفته است. مفهوم و شاخص های توسعۀ انسانی رو به گسترش اند و در سطوح ملی و بین المللی چالش های فکری بسیاری را برانگیخته اند. گزارش ملی توسعۀ انسانی مفاهیم متنوعی از این نوع توسعه به دست داده، بر شاخص های مشخصی تأکید ورزیده و به آن ها توجه بیش تری نشان داده است. درعین حال، آموزش و کسب دانش، زندگی متناسب با استانداردهای قابل قبول، و دسترسی به امکانات مادی و عمر طولانی همراه با سلامت به عنوان شاخص های اساسی برای توسعۀ انسانی در همۀ گزارش ها مورد توجه قرار گرفته اند. کشورها در عمل سیاست هایی را جست وجو می کنند که رشد اقتصادی را به بهترین نحو در مسیر توسعۀ انسانی قرار دهد. توسعۀ انسانی به تعبیری عبارت از بسط دامنۀ انتخاب های بشر به منظور گسترش ظرفیت ذهنی و عملکردی اوست.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

تاتیانا سوبوتینا (Tatyana P. Soubbotina) متولد سال 1957، نویسنده و اقتصاد دان آمریکایی می باشد.