فراسوی رشد اقتصادی

کتاب فراسوی رشد اقتصادی

(پیش درآمدی بر توسعه پایدار)

Beyond Economic Growth
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

توسعه مقوله ای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را دربرمی گیرد. میزان توسعه یافتگی جوامع به شیوۀ تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش های علمی و کاربردی در ...مطالعه بیشترتوسعه مقوله ای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را دربرمی گیرد. میزان توسعه یافتگی جوامع به شیوۀ تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش های علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوۀ تولید، و روابط ملی و بین المللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاه های مختلف و با توجه به گرایش ها و بینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملت ها تبیین های گوناگونی دارد ولی آن چه در همۀ تعاریف توسعه بر آن تأکید شده است، تغییر ساختارها، مناس ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

تاتیانا سوبوتینا (Tatyana P. Soubbotina) متولد سال 1957، نویسنده و اقتصاد دان آمریکایی می باشد.