عصر سی ان ان و هالیوود

عصر سی ان ان و هالیوود

(منافع ملی،ارتباطات فراملی)

The age of CNN and Hollywood
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مهم ترین نکته ای که امروز در بحث از فرهنگ توده ای می توان مطرح کرد، این است که این فرهنگ با رسانه های همگانی پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده است تا جایی که می توان گفت «در عصر بازتولید مکانیکی فراورده های فرهنگی» رسانه ها خود نقشی تعیین کننده در فرهنگ و کردارهای فرهنگی ایفا می کنند و از حد رسانه و قالب انتقال دهنده پیام های فرهنگی بسی فراتر می روند. تقریبا همه نظریه های عمده فرهنگ توده ای بر نقش رسانه ها در تولید و تکثیر الگوهای فرهنگی تأکید می گذارند. از آنجا که رسانه ها با تجارت و سیاست و ساختار قدرت پیوند نزدیک دارند، رابطه فرهنگ و فراورده های فرهنگی با تجارت و سیاست نیز طبعا مورد توجه قرار گرفته است. در بین نظریه های اخیر، برخی دیدگاه های پسامدرن و پساساختگرا وجوه مورد نظر را با وضوح بیشتری بیان کرده اند که در اینجا اختصارا به آنها اشاره می کنیم. به طور خلاصه، ریشه فکری و فلسفی تحلیل پست مدرن از فرهنگ مدرن در پساساختگرایی است. از دیدگاه پست مدرن، رسانه ها و فرهنگ (و به تعبیری گفتمان) صورت بخش و شکل دهنده همه اشکال، روابط و کردارهای اجتماعی اند. برداشت ما از خود، جهان، جامعه و واقعیت به طور کلی محصول چارچوب های رسانه ای فرهنگی است. مدرنیست ها بر این عقیده اند که گفتمان ها، فرهنگ، زبان و رسانه ها بازتاب و آیینه واقعیات بیرونی هستند، درحالی که از دیدگاه پست مدرنیسم، زبان و گفتمان و فرهنگی که در عصر جدید در رسانه ها بازتاب می یابد، تعریف کننده و سازنده واقعیات و شیوه زندگی اند. به اعتقاد پست مدرنیست ها، هیچ واقعیت ذاتی، ساختاری، ماقبل گفتمان و غیرگفتمانی موجود نیست. جهان بی شکل زندگی با گفتمان ها شکل می یابد و ساخته می شود. تنها «واقعیت» موجود همان گفتمان است که هستی نامحصور را محصور و امکاناتی را حفظ و امکانات دیگری را حذف می کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل