طراحی پژوهش های اجتماعی

نویسنده:

نورمن بلیکی

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 418
نوبت چاپ: 12
قیمت: 38,000 تومان

پژوهش اجتماعی سه مرحله اصلی دارد: برنامه ریزی، اجرا و گزارش. در برخی از انواع پژوهش، این سه مرحله از هم جدا هستند و از همین ترتیب پیروی می کنند. در سایر انواع پژوهش، ممکن است این سه مرحله درهم بیامیزند. این کتاب درباره مرحله اول، یعنی درباره طراحی پژوهش اجتماعی است نه درباره جزئیات اجرای آن. مسلما، در برنامه ریزی باید پیش بینی شود که پژوهش چگونه انجام خواهد گرفت، و شناختن زیر و بم های روش های تحقیق در مرحله برنامه ریزی ضروری است تا بتوان تصمیم های خوبی اتخاذ کرد. برنامه ریزی در همه انواع پژوهش های اجتماعی نقش حیاتی دارد. نداشتن برنامه به معنای پذیرش خطر از دست دادن کنترل پروژه و ناکامی در اتمام موفقیت آمیز آن است. این واقعیت که در برخی از انواع پژوهش تصمیم های مربوط به برنامه ریزی باید در جریان پژوهش گرفته شوند، نمی تواند عذر و بهانه ای برای طفره رفتن از برنامه ریزی دقیق در آغاز پژوهش باشد. با این حال، ممکن است برای برنامه ریزی نیازمند پژوهش مقدماتی یا اکتشافی باشیم تا اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مربوط به طرح پژوهش به دست آید. بحث درباره عناصر اصلی طرح تحقیق، و روابط بین آنها، شاید ظاهرا شباهت زیادی به بحث مراحل انجام پژوهش اجتماعی داشته باشد. اما، تشخیص تفاوت میان فرایند برنامه ریزی، اجرای تحقیق و بازسازی این فرایند در مرحله گزارش بسیار اهمیت دارد.