طراحی پژوهش های اجتماعی

کتاب طراحی پژوهش های اجتماعی

Designing Social Research
نویسنده:

نورمن بلیکی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

پژوهش اجتماعی سه مرحله اصلی دارد: برنامه ریزی، اجرا و گزارش. در برخی از انواع پژوهش، این سه مرحله از هم جدا هستند و از همین ترتیب پیروی می کنند. در سایر انواع پژوهش، ممکن است این سه مرحله درهم بیامیزند. این کتاب درباره مرحله اول، یعنی درباره طراحی پژوهش اجتماعی است نه درباره جزئیات اجرای آن. مسلما، ...مطالعه بیشترپژوهش اجتماعی سه مرحله اصلی دارد: برنامه ریزی، اجرا و گزارش. در برخی از انواع پژوهش، این سه مرحله از هم جدا هستند و از همین ترتیب پیروی می کنند. در سایر انواع پژوهش، ممکن است این سه مرحله درهم بیامیزند. این کتاب درباره مرحله اول، یعنی درباره طراحی پژوهش اجتماعی است نه درباره جزئیات اجرای آن. مسلما، در برنامه ریزی باید پیش بینی شود که پژوهش چگونه انجام خواهد گرفت، و شناختن زیر و بم های روش های تحقیق در مرحله برنامه ریزی ضروری است تا بتوان تصمیم های خوبی اتخاذ کرد. برنامه ریزی در همه انواع پژوهش های اجتماعی نقش حیاتی دارد. نداشتن برنامه به معنای پذیرش خطر از دست داد ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نورمن بلیکی متولد 1933 ، مدرس جامعه شناسی دانشگاه ملبورن و دانشگاه مالزی است.