سوژه،استیلا و قدرت

نویسنده:

پیتر میلر

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سوژه، استیلا و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو به بررسی مقایسه ای دیدگاه های این چهار فیلسوف در مورد سوبژکتیویته و رابطه ی آن با قدرت می پردازد. از یک سو، قدرت مقوله ای تلقی