سوژه،استیلا و قدرت

کتاب سوژه،استیلا و قدرت

Domination And Power
نویسنده:

پیتر میلر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سوژه، استیلا و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو به بررسی مقایسه ای دیدگاه های این چهار فیلسوف در مورد سوبژکتیویته و رابطه ی آن با قدرت می پردازد. از یک سو، قدرت مقوله ای تلقی

پیتر میلر استاد فلسفه ی سیاسی و نویسنده ی کتاب های غیر داستانی اهل انگلیس است.