سی قصه از شاهنامه

کتاب سی قصه از شاهنامه

(آفرین فردوسی)

Thirty stories from Shahnameh
انتشارات: مروارید
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

دکتر محمدجعفر محجوب در شرح و توضیح داستان ها کوشش شده است تا سرحدّ امکان از متن شاهنامه استفاده شود چه هدف اصلی آشنا کردن خواننده با این کتاب و آماده ساختن و تشویق او برای روی آوردن به شاهنامه و خواندن متن کتاب است. اما نویسنده برای پرهیز از تفصیل بسیار و گنجانیدن بیت هایی که معنی آنها بر خواننده روشن نیست خود به شرح بخشی از حوادث پرداخته و قلم خویش را جایگزین طبع روان و زبان سخنگوی استاد طوس کرده است.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر